[உபுண்டு பயனர்]Need help from Ubuntu users

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Mon Dec 29 11:03:40 GMT 2008


2008/12/29 Thachinamurthy Krishnan <thachinamurthy at gmail.com>

> Once again I am
>
> May I know your phone number.
>


உங்களுடைய மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பியிருக்கேன்.

--

ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20081229/7c609ae7/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list