[உபுண்டு தமிழகம்]இந்தச் சிக்கல் உங்களுக்கும் இருக்கா?

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்|Sri Ramadoss M amachu at ubuntu.com
Thu Aug 21 15:40:48 BST 2008


http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=889079

-- 
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20080821/fa416bce/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list