[உபுண்டு தமிழகம்]மென்விடுதலை நாள் விழா - ஜெயா பொறியியல் கல்லூரி

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Fri Sep 14 16:27:03 BST 2007


வணக்கம்,

http://www.ae.iitm.ac.in/pipermail/ilugc/2007-September/036801.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list