[உபுண்டு தமிழகம்]அரிச்சுவடி..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Sep 7 17:13:23 BST 2007


show languages gives error:
You're seeing this error because you have DEBUG = True in your Django
settings file. Change that to False, and Django will display a standard 500
page.

tv

On 9/7/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
>
> வணக்கம்,
>
> அணுகவும்: http://arichuvadi.nrcfosshelpline.in/web/
>
> பிழைகளைச் சுட்டவும்.. கருத்துக்களை அறியத் தரவும்...
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> http://amachu.net
>
> வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
> வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070907/05baa8aa/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list