[உபுண்டு தமிழகம்]கட்ஸி வட்டுக்கள் கிடைக்கப் பெற்றோம்..

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Oct 30 12:34:40 GMT 2007


வணக்கம்,

கட்ஸி வட்டுக்கள் கிடைக்கப் பெற்றோம்.

தங்கள் பிரதிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க அணுகவும்:
http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=குபுண்டு/வட்டுக்கள்_பெற<http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81/%E0%AE%B5%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AF%86%E0%AE%B1>

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071030/80530015/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list