வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..28-10-07 இந்திய நேரம இரவு 9.00 மணி

Sriram P tosriram09 at yahoo.com
Thu Oct 25 16:49:35 BST 2007


வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்
 
தேதி: 28-10-07

நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி

வழங்கி: irc.freenode.net

à®
ரங்கு: #ubuntu-tam
 இணைப்பு:   http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title= இணையக்_கூடல்/28-10-07 
 உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

 
வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்! வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு! 


 __________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071025/98d6f1f3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list