[உபுண்டு தமிழகம்]கலக்க வந்தது கட்ஸி...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Thu Oct 18 14:21:18 BST 2007


வணக்கம்,

கலக்க வந்தது கட்ஸி: http://www.ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/13

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!More information about the Ubuntu-tam mailing list