[உபுண்டு தமிழகம்](no subject)

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Thu Oct 18 05:44:53 BST 2007


On 10/18/07, Murugaraj K <k.murugaraj at gmail.com> wrote:
>
> Hi sir,
>
> last year i attented the Linux community seminar in MIT ... So i need any
> Linux Os cd ... if possible ....if possible reply this mail...தாங்கள் சென்னையிலிருந்தால் எம்.ஐ.டி வந்துப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இல்லையெனில்
தங்கள் முகவரியினைத் தரவும். அஞ்சலில் அனுப்பிவைக்கிறோம்.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071018/bed0f3e8/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list