[உபுண்டு தமிழகம்]கட்ஸிக்கு மேம்படுத்த...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Oct 17 15:35:59 BST 2007


வணக்கம்,

நாளை கட்ஸி வெளிவருவதை முன்னிட்டு பைஸ்டியிலிருந்து கட்ஸிக்கு மேம்படுத்துவதற்கான பக்கமொன்றி
னை வளர்த்தெடுத்துள்ளோம்
அணுகவும்: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title=கட்ஸிக்கு_மேம்படுத்த

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!More information about the Ubuntu-tam mailing list