[உபுண்டு தமிழகம்]thiruvalluvar details

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Oct 7 04:14:10 BST 2007


On Tuesday 02 Oct 2007 6:29:28 pm Vignesh Mugunthan Kumar wrote:
> i need about thiruvalluvar details in tamil.which web
> sites gives the details.if you know reply me.
> bye...

மதுரைத் திட்டம்... --> http://tamil.net/projectmadurai/

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list