வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்.. 07-10-07 இந்திய நேரம இரவு 9.00 மணி

Sriram P tosriram09 at yahoo.com
Thu Oct 4 15:59:31 BST 2007


வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்
 
தேதி: 07-10-07

நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி

வழங்கி: irc.freenode.net

à®
ரங்கு: #ubuntu-tam
 இணைப்பு:   http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title= இணையக்_கூடல்/07-10-07 
 உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

 
வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்! வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு! 


       
---------------------------------
Don't let your dream ride pass you by.    Make it a reality with Yahoo! Autos. 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071004/3c7b2c78/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list