[உபுண்டு தமிழகம்]வேதியியலுக்கான கட்டற்ற மென்பொருட்கள்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Wed Oct 3 17:08:51 BST 2007


அணுகவும்: http://amachu.net/blog/?p=108
-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list