[உபுண்டு தமிழகம்]அரிச்சுவடி.. பாடம் 1.. கருத்துக்கள் தரவும்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Tue Oct 2 18:29:37 BST 2007


On Sunday 16 Sep 2007 7:39:56 am ஆமாச்சு wrote:
> பாடம் 1: http://arichuvadi.nrcfosshelpline.in/web/displaylesson/1/

http://arichuvadi.nrcfosshelpline.in/web/displaylesson/2/

ஓசைகள் இப்போ  நல்லா  இருக்கு.. சோதித்து விட்டுச் சொல்லவும்..

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!


More information about the Ubuntu-tam mailing list