[உபுண்டு தமிழகம்]கட்டற்ற மற்றும் கட்டுடைய மென்பொருட்களின் வகைகள்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் amachu at ubuntu.com
Tue Oct 2 05:34:46 BST 2007


அணுகவும்: http://www.gnu.org/philosophy/categories.ta.html

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
http://amachu.net

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்!
வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071002/ed4c7746/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list