[உபுண்டு தமிழகம்]வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..02-12-07 இந்திய நேரம இரவு 9.00 மணி

Sriram Parthasarathy sriram.parthasarathy at gmail.com
Thu Nov 29 15:36:30 GMT 2007


வாராந்திர ஐ.ஆர்.சி உரையாடல்..

தேதி: 02-12-07
நேரம்: இந்திய நேரம் இரவு 9.00 மணி
வழங்கி: irc.freenode.net
அரங்கு: #ubuntu-tam
இணைப்பு: http://ubuntu-tam.org/wiki/index.php?title= இணையக்_கூடல்/02-12-07
உதவிக்கு: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=301972

வாழிய செந்தமிழ்! வாழ்கநற் றமிழர்! வாழிய பாரத மணித்திரு நாடு!

ஸ்ரீ ராம்


More information about the Ubuntu-tam mailing list