[உபுண்டு தமிழகம்]பார்வையற்றோருக்கான ஓசிஆர்ஏ வும் உபுண்டுவும்

amachu amachu at ubuntu.com
Mon Nov 26 08:54:51 GMT 2007


வணக்கம்,

பார்க்கவும்,

http://www.youtube.com/mdelcot

நன்றி

அன்புடன்,
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071126/55e893b7/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list