[உபுண்டு தமிழகம்]கட்ஸிக்கான தபுண்டு பொதிகள்...

amachu amachu at ubuntu.com
Tue Nov 13 07:42:12 GMT 2007


வணக்கம்,

கட்ஸிக்கான தமிழ் பொதிகளை மயூரன் வெளியிட்டுள்ளார்.

விவரங்களுக்கு: http://www.ubuntu-tam.org/vaasal/?q=node/18

அன்புடன்
ஆமாச்சு
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20071113/85eac84a/attachment.pgp 


More information about the Ubuntu-tam mailing list