[உபுண்டு தமிழகம்]பி.ஓ எடிட் தமிழாக்கம்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon May 28 04:58:55 BST 2007


தமிழாக்கம் செய்யப் பட்ட பி.ஓ  கோப்பு இத்துடன் இணைக்கப் பட்டுள்ளது.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070528/ef11a905/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ta.po
Type: application/octet-stream
Size: 49537 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070528/ef11a905/attachment-0001.obj 


More information about the Ubuntu-tam mailing list