[உபுண்டு தமிழகம்]firefox நீட்சிகளின் டெபியன் பொதியாக்கம்.

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sat May 19 08:07:41 BST 2007


----------  Forwarded Message  ----------
Subject: Re: [உபுண்டு_தமிழ்][FreeTamilComputing] firefox நீட்சிகளின் டெபியன்
 பொதியா க்கம்.
Date: Saturday 19 May 2007 11:43
From: Saravana <saravanannkl at gmail.com>

Mauran,
I have written a python program to create debian package directly from a
firefox extension file. I have used the python program to create debian
packages for the following extensions,
1. Padma
2. Tamilkey
3. Adhiyan

I have tested above debian packages in Ubuntu 6.10 Live CD. They work
without any issues. Only thing pending is to create a Firefox extension for
greasemonkey script MozTxtAlignFix.

Feel free to modify the python script, if you need additional
functionalities.

The attached files also available at following location,
http://saravanannkl.googlepages.com/packagecreator.py
http://saravanannkl.googlepages.com/DebianPackages_20070519.tar.gz

Thanks
Saravanan


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
http://amachu.net

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: packagecreator.py
Type: text/x-python
Size: 5757 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070519/d86a77d0/attachment-0001.py 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Debian Packages_20070519.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 269015 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070519/d86a77d0/attachment-0001.bin 


More information about the Ubuntu-tam mailing list