[உபுண்டு தமிழகம்]மடிக்கணினிக்கும் மேசைக்கணினிக்கும்... டும்...டும்...டும்...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Mon May 14 04:19:54 BST 2007


வணக்கம்,

மடிக்கணினியையும் மேசைக்கனினியையும் இணைக்கும் முறை...

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=442401

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070514/b4882cc6/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list