[உபுண்டு தமிழகம்]நிரலகம், நினைவகம்...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Fri Mar 2 15:08:57 GMT 2007


நிரலகம் - library - collection of sub programs...

நினைவகம் - memory... (RAM, ROM, EPROM etc.,)

வேறு பரிந்துரைகள்....

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070302/e03c35ac/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list