[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டுதமிழகம்][உபுண்டுதமிழகம்]தமிழ்குழுமவாராந்திரசந்திப்பு...

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Jun 24 12:50:06 BST 2007


rcd test mail

tv

On 6/24/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> >
> > தங்களின் நினைவுக்காக..
> >
>
>
> ஜிமேனிலிருந்து இரண்டாவது முறையாக.. சோதனை அஞ்சல்..
>
>
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
>
>
>
>
>
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list