[உபுண்டு தமிழகம்][உபுண்டுதமிழகம்][உபுண்டுதமிழகம்]தமிழ்குழுமவாராந்திரசந்திப்பு...

ஆமாச்சு amachu at ubuntu.com
Sun Jun 24 10:12:37 BST 2007


> 
> தங்களின் நினைவுக்காக.. 
> 


ஜிமேனிலிருந்து இரண்டாவது முறையாக.. சோதனை அஞ்சல்..


அன்புடன்,
ஆமாச்சு.

More information about the Ubuntu-tam mailing list