[உபுண்டு தமிழகம்][Cancelled Event] தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு @ Weekly at 2pm on Saturday (ubuntu-tam at lists.ubuntu.com)

உபுண்டு தம உபுண்டு தம
Thu Jul 5 02:40:22 BST 2007


உபுண்டு தமிழ் குழுமம் cancelled the following event:

  Title: தமிழாக்கம் குறித்த சந்திப்பு
  Time: Weekly at 2pm on Saturday (India Standard Time)
  Where: #ubuntu-tam @ irc.freenode.net 
  Calendar: ubuntu-tam at lists.ubuntu.comYou are receiving this courtesy email at the account ubuntu-tam at lists.ubuntu.com because you are an attendee of this event.

To stop receiving future notifications for this event, decline this event. Alternatively you can sign up for a Google Calendar account at http://www.google.com/calendar/ and control your notification settings for your entire calendar.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070704/9d717de5/attachment.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: text/calendar
Size: 1040 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070704/9d717de5/attachment.icz 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: invite.ics
Type: application/ics
Size: 950 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070704/9d717de5/attachment.bin 


More information about the Ubuntu-tam mailing list