[உபுண்டு தமிழகம்]கேள்வியும் பதிலும்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Wed Jan 31 00:46:00 GMT 2007


http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%E0%AE%89%E0%AE%AA%E0%AF%81%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81_%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D:%E0%AE%89%E0%AE%A4%E0%AE%B5%E0%AE%BF

On 1/31/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/கேள்வியும்_பதிலும்
>
> மேற்காணும் பக்கத்தில் உபுண்டுவில் தமிழ் பயன்பாடுகள் குறித்தும்,  உபுண்டு
> தமிழ் குழுமத்தின் விவரங்கள் குறித்தும் கேள்விபதில் பகுதி தொகுக்கப் பட்டு
> வருகிறது.
>
> தங்கள் கேள்விகளியும் சற்று அப்பக்கத்தில் இட்டு பதில் தெரிந்தால் அதனையும்
> எழுதவும்.
>
> திவா,
>
> நமது தமிழ் விகியில், தமிழாக்கத்திற்கான வழிமுறைகளாக தாங்கள் சில பக்கங்கள்
> எழுதினீர்களே.. சிரமம் பார்க்காது அதன் இணைப்புகளை  அனுப்புமாறுக் கேட்டுக்
> கொள்கிறேன்.
>
> நன்றி.
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
>
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list