[உபுண்டு தமிழகம்]நேற்று IRC உரையாடல் நடந்ததா?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Mon Jan 29 23:52:05 GMT 2007


தெரியவில்லை. சில காரணங்களால் பகலில் வலையில் இல்லை.
திவே

On 1/29/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> வணக்கம்,
>
>  நேற்று  IRC உரையாடல்  நடந்ததா?
>
>  அதன்  பதிவு  யாரிடமும்  உள்ளதா?
>
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list