[உபுண்டு தமிழகம்]தளர்வு

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Jan 27 02:07:38 GMT 2007


மொழியாக்க வேலைகள் மிக தளர்வுற்றதாக தோன்றுகிறது.
தயை செய்து வரும் வார இறுதியில் சற்று நேரம் ஒதுக்கி வேலை செய்யுமாறு வேண்டுகிறேன்.
திவே

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list