[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 21 10:59:54 GMT 2007


தங்கள் எழுத்துக்கள்  சரியாக  தெரியவில்லை :-(

On 1/21/07, ramkumar lakshminarayanan <rajaramcomputers at gmail.com> wrote:
>
> md;Gs;s ez;gh;fNs !
>
>
>
> fPo;fhZk; Nfs;tpfSf;F vdf;F tpil nfhLq;fNsd;.
>
>
>
> 1. jkpoy; Vd; nkd;nghUs; ,Uf;f Ntz;Lk; ? Vw;fdNt ,Uf;Fk; jkpopy; gad;ghl;L
> Kiw vq;F gad;gl;L tUfpwJ.
>
> 2. ,jDila gadhshfs; ahh; ,Uf;f Nghfpwhh;fs; ?
>
> 3. njhopy; El;gk; njhpAk; vd;gjhy; eilngWk; xU Kaw;rpah?
>
>
>
>
>
> md;Gld;.
>
>
>
> y.uhk;Fkhh;.
>
>
> Face the life as it comes.
>
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070121/6c4ebe9d/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list