[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

ramkumar lakshminarayanan rajaramcomputers at gmail.com
Sun Jan 21 08:08:15 GMT 2007


md;Gs;s ez;gh;fNs !fPo;fhZk; Nfs;tpfSf;F vdf;F tpil nfhLq;fNsd;.1. jkpoy; Vd; nkd;nghUs; ,Uf;f Ntz;Lk; ? Vw;fdNt ,Uf;Fk; jkpopy; gad;ghl;L
Kiw vq;F gad;gl;L tUfpwJ.

2. ,jDila gadhshfs; ahh; ,Uf;f Nghfpwhh;fs; ?

3. njhopy; El;gk; njhpAk; vd;gjhy; eilngWk; xU Kaw;rpah?

md;Gld;.y.uhk;Fkhh;.


Face the life as it comes.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070121/bd755e84/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list