[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 21 06:49:45 GMT 2007


> template -> மாதிரி (?)

sample போன்றதொரு  பயன்பாடு  தான்  template ம்.

ஆனால் proto type என்பதற்கு  "மாதிரி"  என்பது  பொருந்துமல்லவா?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070121/d863720e/attachment-0001.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list