[உபுண்டு தமிழகம்]Binary, Octal, Decimal, Hexadecimal - தமிழ்ச் சொல் தருக!

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 21 05:50:54 GMT 2007


வணக்கம்,

Binary - இருமம்

Octal - எண்மம்

Decimal - தசமம்

Hexadecimal - ஈரெண்மம் (இரண்டு * எண்மம்)

இவை  சரிதானா?  வேறு  பரிந்துரைகள்  ?

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070121/dd96e130/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list