[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Sun Jan 21 03:11:47 GMT 2007


On Sun, 2007-01-21 at 08:24 +0530, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் wrote:
> இன்று ஆங்கிலம் தமிழுக்கு மாற்றாக கற்பிக்கப் படுகிறது. தனித் தமிழ்
> இயக்கத்தினை  தலைமை  ஏற்று நடத்திய மறைமலை அடிகள் உட்பட. 

முந்தைய மடலில் மேற்கூறிய வரிகள் வரிசை மாறியுள்ளன..

" தனித் தமிழ் இயக்கத்தினை  தலைமை  ஏற்று நடத்திய மறைமலை அடிகள் உட்பட. 
இன்று ஆங்கிலம் தமிழுக்கு மாற்றாக கற்பிக்கப் படுகிறது."

எனப் படிக்கவும். :-)

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list