[உபுண்டு தமிழகம்]Template - இணையானத் தமிழ்ச் சொல் வேண்டும்

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sun Jan 21 02:13:53 GMT 2007


Template என்பதை வார்ப்புரு என்பது சரி
அச்சு = ப்ரின்ட்
திவே

On 1/19/07, ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> வணக்கம்,
>
> அச்சுக்கும் வார்ப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம்?
>
> Template என்பதை வார்ப்பு ஏடு என்று சொல்லலாமா? வேறு ஏதேனும் சொல்
> பிரயோகத்தில் உள்ளதா?
> --
> அன்புடன்,
> ஆமாச்சு.
> https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
>
> சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே - அதைத்
> தொழுது படித்திடடி பாப்பா
> செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
> தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list