[உபுண்டு தமிழகம்]ஞாயிறு : அமர்வு . . . . ?

ம. ஸ்ரீ ம. ஸ்ரீ
Sun Jan 21 01:59:18 GMT 2007


On Sun, 2007-01-21 at 07:14 +0530, ramkumar lakshminarayanan wrote:
> ed;wp gy Nfhb.
> 
>  
> 
> ntw;wp ey;yJ
> 
>  
> 
> tho;f tsKld;.
> 
>  
> 
> vd;Wk; md;Gld;.
> 
> vy;. uhk;Fkhh;.
> 

வணக்கம்.  எழுத்துக்கள் சரி வர தெரியவில்லை.  தாங்கள் யுனிகோட்
எழுத்துருவைத் தான் பயன் படுதுகிறீர்களா  என சரிப் பார்க்கவும்.

நன்றி.

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
More information about the Ubuntu-tam mailing list