[உபுண்டு தமிழகம்]FSF பட்ரிய தொகுப்பு

vikram balaji tayirvadai.vikram at gmail.com
Thu Jan 11 16:30:00 GMT 2007


சுதந்திர சாப்ட்வேர் பட்ரி  மாநவர்யிடயே  விழிப்புன்ர்வு  ஏர்படுத்த  நான் சைத
ஒரு சிரு ஆங்கில தொகுப்பை இனைத்துல்லேன்.  இதுபட்ரி  வுங்கல் கருத்துக்கல்
வரவேர்கிரேன்.

விக்ரம் சாயி பாலாஜி.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070111/039849b7/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: gnu_fsf.zip
Type: application/zip
Size: 10469 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070111/039849b7/attachment-0001.zip 


More information about the Ubuntu-tam mailing list