[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழில் தொழில்நுட்ப விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுதல்..

Manickkavasakam RR manikk.h at gmail.com
Thu Jan 11 12:03:40 GMT 2007


Click '' adutha pakkam' you will see the previous link. ( the previous page
is displayed when clicking ádutha pakkam link and the flow is rotating
there)

Manikk

On 1/11/07, ம.ராமதாஸ் <shriramadhas at gmail.com> wrote:
>
> On 1/11/07, Manickkavasakam RR <manikk.h at gmail.com> wrote:
> >
> > check this site - links not working properly
> > http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/முனையம்
> > <http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A9%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%AE%E0%AF%8D>
> >
>
> மாணிக்கம்,
>
> எமக்கு இது சரியாக வேலை செய்கிறது.. தற்போதும் இப்பிரச்சனை நீடித்தால்
> இவ் விணைப்பை முழுமையாக ப்ரதி எடுத்து (Copy) தங்கள் உலாவியின்
> (Browser) முகவரிப் பெட்டியில் (address bar) ஒட்டி (Paste), முயற்சி
> செய்து பார்க்கவும்.
>
> நன்றி...
>
>
> --
>
> அன்புடன்,
> ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.
>
> [Sri Ramadoss M]
> Team Contact - Ubuntu Tamil Team
> Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
> IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
> Blog: http://aamachu.blogspot.com/
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070111/3ce935f0/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list