[உபுண்டு தமிழகம்] Thank u!...

amachu shriramadhas at gmail.com
Tue Jan 9 04:10:44 GMT 2007


ஸ்ரீராம்,

சுருக்கப் பட்ட tar.gz விரிவாக்கி, நிறுவும் பொருட்டு அதனுள் இருக்கும்
குறிப்புகளைக் கடைபிடிக்கவும்.

இங்ஙனம் பொதிகளை  நிறுவ தங்களுக்கு கூடுதல் நிரல்களின் துணைத் தேவைப்
படும். உதாரணம்: gcc compiler.

நன்றி...

On Mon, 2007-01-08 at 06:58 -0800, sri ram wrote:
> Hai! I am sriram (Kumbakonam). Thank u for sending Linux newsletters.
> I have one doubt that is how to install the .tar.gz file? pls send the
> command and instructions.
> Click Here:  http://www.empoweringlinux.page.tl My another E-mail id :
> http://empoweringlinux@gmail.com
> by
> Sriram.B 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> http://mail.yahoo.com
> 
More information about the Ubuntu-tam mailing list