[உபுண்டு தமிழகம்]கையேடு - மறு ஆய்வுக்காக

amachu shriramadhas at gmail.com
Sun Jan 7 02:01:23 GMT 2007


வணக்கம்,

இத்துடன் உபுண்டு கையேட்டின் முதற் பதினைந்து பக்கங்கள் இணைத்துள்ளேன்..

இது உபுண்டு Desktop Guide தழுவி எழுதப் பட்டது.

பார்வையிட்டு தங்களின் மேலான கருத்துக்களைத் தெரிவிக்கவும்.

நன்றி..

-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ??????.odt
Type: application/vnd.oasis.opendocument.text
Size: 24769 bytes
Desc: not available
Url : https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070107/1337bf5e/attachment-0001.odt 


More information about the Ubuntu-tam mailing list