[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 21-நெடுக்கை

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Jan 5 11:18:30 GMT 2007


நெடுக்கை  Column

நெடுக்கையாக  Columnar

நெடுக்கை முறிப்பு  Column break

நெடுக்கை எண்ணு  Column count

நெடுக்கை வரைப்படம் Column graph

நெடுக்கைத் தலைப்பு  Column Head

நெடுக்கைச் சுட்டிக்காட்டி Column indicator

நெடுக்கை பிரிப்பு  Column split


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070105/e3e56fa3/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list