[உபுண்டு தமிழகம்] Fuzzy, Customization, Menu ?

amachu shriramadhas at gmail.com
Mon Jan 1 07:01:52 GMT 2007


Fuzzy - உறுதியில்லா?

Customization - தன்வடிவாக்கம் ?

Menu - மெனு?  


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list