[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 15 - வரைகலை

amachu shriramadhas at gmail.com
Mon Jan 1 06:06:59 GMT 2007


வரைகலை  என்பது Graphics என்பதற்கு நிகராகக் கருதலாம்.

வரைகலை - Graphics


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list