[உபுண்டு தமிழகம்]IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sun Feb 18 16:33:55 GMT 2007


வணக்கம்,

உபுண்டு தமிழ் குழுமத்தின் IRC உரையாடல்கள் கீழ்காணும் பக்கத்தில் தொகுக்கப்
பட்டு வருகிறது.

http://ubuntu-tam.org/tamil_ubuntu_wiki/index.php/IRC_உரையாடற்_தொகுப்பு

நன்றி/

-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070218/6d120445/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list