[உபுண்டு தமிழகம்]Ubuntu Community Council ன் முறையான அங்கீகாரம் குறித்து...

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Tue Feb 13 14:45:32 GMT 2007


இவ்வுரையாடல் நிறைவுற்றது. இது குறித்து பின்னர் எழுதுகிறோம்.

Gaim மூலமாக IRC உரையாடலில் பங்கு கொள்வது குறித்து அறிய
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=347312 பக்கத்தின் உதவியை நாடவும்.

On 2/13/07, ramkumar lakshminarayanan <rajaramcomputers at gmail.com> wrote:
>
> Dear Friends,
>
>
> --
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070213/a280097a/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list