[உபுண்டு தமிழகம்]தமிழாக்கம் - IRC விவாதம் - இன்றிரவு எட்டு மணிக்கு

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Sat Feb 10 14:13:59 GMT 2007


வணக்கம்,

இன்றிரவு.

நன்றி.

On 2/10/07, ramkumar lakshminarayanan <rajaramcomputers at gmail.com> wrote:
>
> What is the date of the meeting.
>
> Regds,
>
> L.Ramkumar
>
>
> --
> Face the life as it comes.
> --
> Ubuntu-tam mailing list
> Ubuntu-tam at lists.ubuntu.com
> Modify settings or unsubscribe at:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-tam
>
>


-- 
அன்புடன்,
ஆமாச்சு.
https://wiki.ubuntu.com/sriramadas

சொல்லில் உயர்வு தமிழ்ச் சொல்லே -  அதைத்
தொழுது படித்திடடி பாப்பா
செல்வம் நிறைந்தஹிந்து ஸ்தானம் - அதைத்
தினமும் புகழ்ந்திடடி பாப்பா
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20070210/3cc50853/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list