[உபுண்டு தமிழகம்]http://ubuntu-tam.org/ தெரிவதில் சிக்கல்..

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Fri Aug 10 07:32:55 BST 2007


ஆராரோ ஆரீரரோ என் செல்வமே......

On 8/10/07, ஆமாச்சு <amachu at ubuntu.com> wrote:
> On Thursday 09 August 2007 15:59:21 ஆமாச்சு wrote:
> > On Tuesday 07 August 2007 14:47:54 ஆமாச்சு wrote:
> > > நண்பர்களே,
> > >
> > > நமது இணைய தளத்தின் வழங்கி பழுதடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.
> >
> > தளம் விழித்தது :-)
>
> மறுபடியும் படுத்துகிச்சு :-(
>

-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list