[உபுண்டு தமிழகம்]TUNE RFC

amachu shriramadhas at gmail.com
Tue Nov 28 16:01:40 GMT 2006


On Tue, 2006-11-28 at 10:05 +0530, Ramanraj K wrote:
> Please comment on the proposal there, and I kindly request this 
> conversation to continue in English, with minimal use of Tamil chars, 
> for the benefit of developers who may refer to the archives to
> provide 
> support for Tamil in their Application.
> 

Sure this is a bit new to me. the enncoding and all stuff. 

Raman anna, we can post to indic-fonts groups. They are the best persons
i feel.

I will do that. 


-- 
அன்புடன்,

ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[SRI RAMADOSS M]
Contact Person: Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
----
எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு
இங்கு எல்லோரும் சமம் என்பது உறுதியாச்சு - பாரதி
----

More information about the Ubuntu-tam mailing list