[உபுண்டு தமிழகம்]Copyright notice - தமிழாக்கம் சரியா?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Sat Nov 25 08:59:25 GMT 2006


குறிப்பை விட அறிக்கை பொருந்தும் என எண்ணுகிறேன்.

On 11/25/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> கீழ்காணும்  தமிழாக்கம் சரியா?
>
> Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted in
> any medium, provided this notice is preserved.
>
> இந்தக் குறிப்பினை நீக்காத பட்சத்தில்,
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list