[உபுண்டு தமிழகம்]உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல் - அழைப்பிதழ்

ம.ராமதாஸ் shriramadhas at gmail.com
Thu Nov 23 02:53:16 GMT 2006


விவரம்:  உபுண்டு தமிழ் குழும IRC உரையாடல்

தேதி: 26 நவம்பர் 2006

நேரம்: இந்திய நேரம் மாலை 2.00 - 2.30 மணி

பொருள்: உபுண்டுவில் தமிழின் பயன்பாடுகள் - குறைகள் - தங்களின் அனுபவங்கள்

-- 
அன்புடன்,
ம. ஸ்ரீ ராமதாஸ்.

[Sri Ramadoss M]
Team Contact - Ubuntu Tamil Team
Wiki: https://wiki.ubuntu.com/sriramadas
IRC: amachu AT freenode Channel: #ubuntu-tam
Blog: http://aamachu.blogspot.com/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-tam/attachments/20061123/79d6a5ae/attachment.htm 


More information about the Ubuntu-tam mailing list