[உபுண்டு தமிழகம்]GRUB னை மீட்பது எப்படி?

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Tue Nov 21 14:41:10 GMT 2006


use alternate cd
go through the motions of installtion.
mount the partition etc
but dont format.
it will complain
ignore
you will be basck to menu
install grub

this is the easiest way for non tech persons like me.
;-)
tv

ps:
if you want to install multiple system install grub always int eh
partition where you install the os
use a third party bootloader to load the individual os through its own grub

On 11/21/06, amachu <shriramadhas at gmail.com> wrote:
> அன்புடையீர்,
>
> நேற்று எனது Extended Harddisk ல் உபுண்டு நிறுவ முயற்சி செய்தேன். விளைவு
> GRUB க்கு ஆப்பு!
-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list