[உபுண்டு தமிழகம்]சொல்லும் பொருளும் - மார்கழி 13 பதிகை

Tirumurti Vasudevan agnihot3 at gmail.com
Thu Dec 28 13:21:50 GMT 2006


பதிகை		Log

புகுபதிகை  	Login

புகுபதிகைப் பெயர்	Log- in name

புகுபதிகைக் ஆணைத்திரன்	login script

புகுபதிகைக் கோப்பு	Login security

விடுபதிகை	Log off


-- 
BE HAPPY! LIFE IS TOO SHORT TO BE UNHAPPY!


More information about the Ubuntu-tam mailing list